6- Haçlı Seferlerinde Kürtlerin Rolü

Yazının tamamını dosyalar menüsünden indirebilirsiniz.

Haçlı Seferlerinde Kürtlerin Rolü Özet İnsanlık tarihin din adına yapılan en önemli din savaşları Haçlı Seferleridir. XI. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar devam eden savaşlar iki büyük din arasında şiddetli savaşlara yol açmıştır. Hristiyanların Müslümanlara üzerine yaptığı saldırılar Orta Doğu’da yaşayan Rum, Ermeni ve Süryani gibi yerli Hristiyan unsurları Haçlılara yaklaştırmış hatta zaman zaman onlarla işbirliği yapmışlardır. Buna karşılık Hristiyan dünyasının saldırılarına maruz kalan İslam halkları (Türkler, Araplar ve Kürtler) bölgede egemen olan Büyük Selçuklu, Zengiler ve Eyyubiler etrafında toplanarak Haçlılara karşı savaşmışlardır. Bu bildiride Selçuklular ve Haçlılar arasında gerçekleşen Haçlı Seferlerinde Kürtlerin tutumları ve rolleri ele alınmıştır. Kürtler XI ve XII. yüzyılda İran’ın batısı, Anadolu’nun doğusu, güneyi, Irak’ın kuzeyi ve sınırlı ölçüde Suriye de yaşamıştır. Kürtler tarafından kurulan bağımsız bir devleti yoktu. Kürtler daha çok Türkler tarafından kurulan devletlerin bünyesinde yaşıyordu. İmadüddin Zengi döneminde Kürtler Zengilerin hakimiyeti altına girmiş ve Urfa’nın kurtarılmasına katkı sağlamışlardır. Nureddin Zengi’nin askerleri arasında da Kürtler mevcuttu. Hatta Nureddin Zengi’yi ölümden bir Kürt kurtarmıştı. Zengiler devletinde Kürtler sınırlı ölçüde idari görevlerde de bulunmuşlardır. Meraga Kürt Hezbani emirliğinin lideri Emir Ahmedil’ de1111 senesinde Haçlı Seferlerine katılmıştır. Selahaddin Eyyubi’nin Kürt olduğuna dair rivayetler olmakla birlikte Eyyubi hanedanının Kürt olduğuna dair bilgi ve belgeler yetersizdir. Ama yine de Kürt aşiretlerin en etkin olduğu dönem Eyyubiler dönemidir. Revâdi, Hezbâni, Hâmidi Hakkari, Mihrani, Sorani ve Zerzari gibi çok sayıda Kürt aşireti Eyyubi Devleti bünyesinde Haçlılara karşı savaşmıştır. Öte yandan Kürt Kalesi’nin güvenliğinden sorumlu olan Kürtler Haçlıların tehdidi başlayınca kaleyi terk edip kaçmış ve bölgeye Haçlıların yerleşmesine katkı sağlamışlardır. Anahtar Kelimeler Kürt, Haçlı, Selçuklu

Kurd’s Role in the Crusades ABSTRACT Crusades are the most crucial wars that took place in the name of religion in the whole history of humanity. The wars that continued from the XI century to the XIII century caused vigorous wars between two major religions. As a result of the Christian attacks on Muslims, the native Greeks, Armenians and Syriacs living in the Middle East drew them and Christians closer and from time to time they even cooperated. In response to this, the Muslim nations who were subjected to Christian attacks (Turks, Arabs, Kurds) gathered around the dominating rules such as The Great Seljuk Empire, The Zengis and Eyyubis and fought the Crusaders. This memorandum is to deal with Kurds’ demeanours and roles in Crusades that took place between the Seljuks and Crusaders. In XI and XII century, Kurds lived in West Iran, East Anatolia, North Iraq and a small portion of Syria. There
2

never was an independent state founded by Kurds. Mainly, they lived within the states founded by Turks. At the age of Imaduddin Zengi, they fell under the hegemony of Zengis and helped save the city of Urfa. There were Kurds amongst Nureddin Zengi’s soldiers. Furthermore, it was a Kurdish person who saved Nuredding Zengi from dying. Kurds were to be found in the administrative branch of the state to some extent. For instance, the leader of Kurdish Hezbani emirate Emir Ahmedil participated in Crusades in 1111. While there are some accounts claiming that Selahaddin Eyyubi was Kurdish, there are not enough evidence to prove that the dynasty of Eyyubis were Kurdish. Yet, the age when the Kurds were the most efficient and active was the age of Eyyubis. Many Kurdish tribes, such as Revâdi, Hezbâni, Hâmidi Hakkari, Mihrani, Sorani and Zerzari, fought against the Crusaders within the body of Eyyubis. On the other end of the things, Kurds, who were responsible for the security of the ‘Kurd Castle’, abandoned the castle owing to their fear of Crusaders and thus, helped Crusaders settle down in the area. Key Words Kurs, Crusade, Seljuks
 

Yorumlar - Yorum Yaz


Makaleler